Mapové prostředí QGIS funkčně propojené s excelovými tabulkami

Vytvoříme Vám prostředí Gis na míru. Jsme schopni georeferencovat územní plány a převést je do vektorových vrstev. Do prostředí GIS lze dále vložit zákresy všech objektů na základě geometrických plánů (stavby, komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značení, podzemní vedení, atd.) a přehledně tento majetek zobrazovat na základě filtrů. Prostředí QGIS je možné funkčně propojit se složitými excelovými tabulkami. Je možné propojit údaje v tabulkách s grafickým označením na mapě a přehledně zobrazovat rozmanitá data nad mapou.Tento systém značně zpřehledňuje množství dat, která shromažďujete, zejména data, která jsou vázána na území a jsou spojena s konkrétním místem (souřadnicemi).

V případě, že potřebujete přehledně zpravovat data, která vyžadují komplikované automatizované, případně vzájemně propojené excelové tabulky bez nutnosti propojení s GIS prostředím, i s tímto jsme schopni vám pomoci.

QGIS je svobodný a multiplatformní geografický informační systém (GIS). Licence GPL (General Public License) - „obecná veřejná licence GNU“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/QGIS

Ukázkové projekty QGIS - excel

Závady na vodních tocích

Tento projekt je vhodný pro správce toků (podniky Povodí, Lesy České republiky, vojenské újezdy a obce). Zajišťuje komunikaci mezi terénním pracovníkem, který mapuje závady při pochůzkové činnosti v terénu, technikem, který zajišťuje koordinaci a legislativní povolení a realizací (lze pracovat pouze v excelové tabulce). Vedoucí pracovník má pak možnost přehledně zobrazit veškerá data v gisovém prostředí nad mapou, které je propojené s excelovou tabulkou. Dle zápisu v tabulce se pak aktualizuje grafické prostředí v aplikaci Qgis.  Je tak možné zobrazit jaké závady se na tocích vyskytují, v jakém stádiu je legislativní příprava a jestli a kdy byly odstraněny. Dále je možné zobrazit polohu, na kterém břehu se závada nachází (z důvodu přístupu), naléhavost odstranění a další. Po zadání souřadnic do tabulky se závada vloží na dané místo v mapovém prostředí. Z těchto souřadnic se pak automaticky vygeneruje odkaz na mapy cz.

Ikona druhu závady s popiskem a identifikačním číslem. (Zdroj: podkladní mapy WMS ČUZK)


Styl - polohy závady (levý břeh, pravý břeh, dno)


Styl - naléhavost


Styl - vlastní / externí 


Styl - závada zjištěna v roce (Zdroj: podkladové mapy WMS ČUZK)

Legenda závad na vodních tocích

Závada - zadáno do systému 
Závada - připraveno k  realizaci
Závada - odstraněno 
  Závada - zásah není nutný
Suchý strom 
Vývrat 
Rizikový strom 
Buřeň, rákos 
Jiné překážky 
Křoví v průtočném profilu 
Nepovolený odběr 
Nepovolený zásah do koryta 
Náplav 
Nátrž  
Pařez  
Porucha funkčních částí 
Porucha ocelových konstrukcí 
  Porucha technologie
Porucha stavební části 
Splašky 
Zátaras 
Závada - chybně zadáno

 

Cyklická údržba vodních toků

Tento projekt je vhodný pro správce toků (podniky Povodí, Lesy České republiky, vojenské újezdy a obce). Jsou zde evidovány pravidelně se opakující údržby vodních toků. Lze přehledně zobrazit které údržby a kdy byly realizovány, zda byly realizovány externí firmou nebo vlastními zaměstnanci. Geometrii lze upravit z linií na polygony a evidovat tak travní plochy. Projekt je funkčně propojen s excelovou tabulkou.

Různé styly zobrazení dle zvoleného měřítka

Různé styly zobrazení dle zvoleného měřítka

Různé styly zobrazení dle zvoleného měřítka
(Zdroj: podkladní mapy WMS ČUZK)

Legenda cyklická údržba

Naléhavost č.1
Naléhavost č.2
Naléhavost č.3
Sečení břehů
Sečení hráze, boční hráze, přitěžovací lavice
Sečení náplavů
Zátarasy
Postřik buřeně
Proplach obtoku
Výmladky a křoví
Údržba břehového porostu
Údržba výsadby
Čištění koryta
Čištění kynety
Čištění skluzu
Vlastní údržba  
 Externí akce
Frekvence 2 x za rok
  Frekvence 1 x za rok
Frekvence 0,5 x za rok
Frekvence 0,25 x za rok