Jedná se o tři vzájemně propojené zahloubené vodní nádrže s odběrným objektem umožňujícím zachování MZP ve VT Podhoře a navazujícím potrubím DN 200 mm. Nádrže jsou propojené potrubím DN 200 bez výpustných a regulačních objektů. Objektem požeráku s možností regulace výšky hladiny je umístěn na výpustném potrubí pod dolní nádrží. Tímto požerákem lze regulovat výšku hladiny v dolní a prostřední nádrži. V horní nádrži hladinu regulovat nelze, výška hladiny je dána kótou dna potrubí na odtoku z nádrže (potrubí propojující horní a prostřední nádrž). Na požerák navazuje trubní vedení DN 200, které je zaústěno do pravého břehu VT Podhory. Vyústění potrubí je opevněno dlažbou na sucho. Dlažba je zajištěna stabilizačními prahy. Horní nádrž bude v severozápadní části rozšířena. Nádrže budou provozovány jako krajinotvorné vodní prvky s extenzivním chovem ryb s trvalým průtokem z VT Podhora (za podmínky dodržení MZP). Stavba již byla realizována bez potřebných povolení, souhlasů a dokumentace. V rámci dodatečného povolení stavby jsou nutné stavební úpravy a vybudování funkčních objektů.

Stavba sestává ze stavebních objektů.
SO 01 – Odběrný objekt na toku s navazujícím potrubím
SO 02 – Propojovací potrubí
SO 03 – Výpustné zařízení s navazujícím potrubím a výustním objektem
SO 04 – Rozšíření horní nádrže v litorálním pásmu
SO 05 – Vegetační a terénní úpravy


Projektová dokumentace vypracovaná v programu CorelCAD 2021