Zajistíme pro Vás

Vypracování projektové dokumentace

Úpravy vodních  toků

Úpravy vodních toků (přeložky, zkapacitnění a s tím spojené opevnění břehů) se v tak velkém rozsahu jako dříve již nedělají. Realizace takovýchto opatření musí mít své opodstatnění. Úpravy koryt spojené se zkapacitněním mají smysl v intravilánech obcí případně v návaznosti na jiná vodní díla. V intravilánech obcí lze v případě prostorových možností realizovat široké kapacitní koryto s nábřežními zdmi a ve spodní úrovni provést revitalizované koryto bez opevnění s malou kapacitou. Revitalizovaný prostor v dolní části koryta lze pak propojit s veřejným prostorem.

Malé vodní nádrže (MVN, "rybníky")

Projektujeme malé vodní nádrže boční i průtočné, případně rekonstrukce "návesních rybníků" a požárních nádrží. Základními funkčními objekty jsou hráz (většinou sypaná homogení), výpustný objekt, který se skládá z požeráku (železobetonový prefabrikováný nebo monolitický, případně kamenný nebo dubový obklad) a spodní výpusti. U průtočných nádrží je nutný bezpečnostní přeliv navržený na Q 100, u bočních nádrží je kapacitní bezpečnostní přeliv nahrazen pouze nouzovým přelivem. Dalšími objekty je například u bočních nádrží rozdělovací objekt, který musí být navržen tak, aby byl v toku, ze kterého je voda odebírána zachován minimální zůstatkový průtok MZP.

Revitalizace

Jedná se zejména o revitalizaci (obnovu, oživení) vodních toků v úsecích ve volné krajině. Aby byla revitalizace vodního toku plnohodnotná, je nutné revitalizovat nejen vodní tok, ale také údolní nivu v celé šíři. S revitalizací toků je spojena realizace tůní a nádrží s významnou plochou litorálního pásma a dále výsadby stromů doplněné keřovým patrem rozmístěné nesouvisle ve skupinách. Výsledkem revitalizace je přírodě blízké koryto morfologicky rozmanité s proměnlivým spádem a různými příčnými průtočnými profily. Pokud je to možné, je vhodné navrhnout spád dna tak, aby docházelo ke střídání klidné a proudící vody. Úroveň hladiny v revitalizovaném korytě spolupůsobí s podzemními vodami v širší nivě. Takovéto koryto je poměrně nekapacitní a již při jednoletých průtocích (nebo i nižších) se voda rozlévá do nivy. Hlavní inspirací při navrhování revitalizace vodního toku je obdobný tok protékající v podobných podmínkách co se týká morfologie krajiny, geologického podloží, typu půd, plochy a tvaru povodí atd. Hlavní zásadou při revitalizaci vodních toků je používání těžkého opevnění v minimálním rozsahu a pokud ano, tak místní kámen (ideálně nedrcené přírodní valouny). Revitalizace by měla být navržena tak, aby mělo koryto vodního toku možnost dotvarovat se a přizpůsobit jak směrově v trase tak v příčných profilech (dotvarování dna a břehů). Tento způsob revitalizace vyžaduje velkorysé pozemky ideálně v šíři celé nivy tak, aby při případných změnách tras koryta nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích. Vhodným řešením je provedení revitalizace ve dvou výškových úrovních. V první koryto vodního toku bez použití opevnění, v druhé vyšší úrovni pak opevněné svahy nivy ve směrových obloucích. Toto opevnění začne být funkční při povodňových průtocích, kdy se voda rozlije mimo koryto.

Tůně

Navrhují se většinou jako součást revitalizace vodního toku a přilehlé nivy. Mohou být průtočné i neprůtočné. Většinou se umisťují v nivě, ve které protéká přírodní nebo revitalizovaný tok s malou kapacitou průtočného profilu a je tak předpoklad propojení neprůtočné tůně s tokem během vybřežení při vyšších průtocích.

 

Součástí projektové dokumentace je:

Výkresová část v rozsahu dle stupňů PD

Technická a průvodní zpráva

Hydrotechnické výpočty

Výkaz výměna

Rozpočet

Havarijní a povodňový plán po dobu výstavby

 • před zahájením stavebních prací potvrdí příslušný OÚ soulad PP stavby s PP obce; havarijní plán schvaluje příslušný VÚ rozhodnutím - je třeba stanovisko správce povodí

Podklady:

Geodetické zaměření lokality

Zásadní podklad pro zpracování projektové dokumentace

Data ČHMÚ

 • Průtočné VN (plocha povodí, průměrná srážka na povodí Pa, dlouhodobí průměrný průtok Qa, M-denní průtoky Qm, N-leté průtoky Qn)
 • Boční VN (Plocha povodí, dlouhodobí průměrný průtok Qa, M-denní průtoky Qm)

Rozbory sedimentů

 • Použití sedimentu a zkoušky v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Použití sedimentu a zkoušky v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU - §5 Technické podmínky soustřeďování odpadu
   o
   dst. (4) V případě soustřeďování sedimentů v místě vzniku odpadu se do vzdálenosti 100 m od hrany vodní plochy za místo vzniku odpadu považují pozemky koryta vodního toku, vodní nádrže, vodní plochy, kde byly vytěženy, a pozemky s těmito pozemky bezprostředně sousedící.
  • VYUŽÍVÁNÍ ODPADU - §6 Zasypávání
   odst. (2) pís. b)  v ochranných pásmech léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně ochrany s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného ochranného pásma, nebo
   odst. (2) pís. c) ve zvláště chráněných územích s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného chráněného území.

   odst. (4) U sedimentů využívaných k zasypávání rozdílně od odstavce 2 nesmí obsah škodlivin překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5 k této vyhlášce s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů; v takovém případě však nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Biologický průzkum

 • Požadavek na jeho provedení a rozsah vyplyne z podmínek příslušného ORP. Povinnost provádět tyto průzkumy není stanovena žádným zákonem.

Vyjádření správců sítí a dotčených subjektů

Povolení k nakládání s vodami

 • Pro vydání jsou nutné údaje od ČHMU (Q330, Q355, Q364, Qa dlouhodobý průměrný)

V některých případech je potřeba zpracovat:

Inženýrskogeologický průzkum

 • je nutné provést v případě budování nové hráze nebo jejího dosypání nebo v případě, že dochází k průsakům; průzkum je nutný také v případě rekonstrukce delší dobu nevyužívaného (vypuštěného) VD; v rámci průzkumu budou nalezeny vhodné zeminy pro těleso hráze (většinou homogenní) v dostupné vzdálenosti, budou provedeny sondy v profilu hráze a bude posouzen stav podloží, případně navržena nutná technická opatření; dále budou stanoveny vlastnosti zeminy a postupy pro ukládání a hutnění zemin tělesa hráze; dále bude stanovena úroveň hladiny podzemní vody

Kategorizaci VD

 • Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je ten, kdo žádá o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla (VD), určeného ke vzdouvání nebo zadržování vody, povinen k žádosti o stavební povolení předložit posudek o potřebě, případně návrhu podmínek provádění TBD, včetně návrhu na zařazení vodního díla do kategorie TBD

Další dokumenty související s vodními díly

Manipulační a provozní řády

Manipulační řád je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla.

 • 254/2001 sb., § 15, odst. (7) Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení návrhu manipulačního řádu; § 115, odst. (18) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.

Provozní řád vodního díla je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

 • 254/2001 sb., § 15, odst. (3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. Vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Pasporty vodních děl

Pasport vodního díla je zpracováván zpravidla u starých vodních děl a nahrazuje projektovou dokumentaci. Pasport je nutný v případě legalizace díla.