Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.

Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg.kg-1 sušiny

As 30
Be 5
Cd 1
Co 30
Cr 200
Cu 100
Hg1) 0,8
Ni 80
Pb 100
V 180
Zn 300
BTEX2) 0,4
PAU3) 6
PCB4) 0,2
uhlovodíky C10-C40 300
DDT
(včetně metabolitů)
0,1

 

Vysvětlivky:
1) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah; obsahy ostatních prvků, tj. As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn se stanoví extrakcí lučavkou královskou.

2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů.

3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu).

4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

Limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu

Ukazatel Limitní hodnoty
Obsah skeletu 2 - 4mm max. 30 %
Obsah skeletu nad 4mm max. 2 %