§ 3  vyhlášky č. 257/2009 Sb.

Podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě

Na zemědělské půdě lze používat sedimenty, pokud

a) hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek v nich obsažených nepřesahují limitní hodnoty stanovené v příloha č. 1 k této vyhlášce,

b) koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekračují limitní hodnoty stanovené v příloha č. 3 k této vyhlášce; koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě se nezjišťují v případě, nepřekračují-li zjištěné obsahy rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu limitní hodnoty stanovené v příloha č. 3 k této vyhlášce,

c) nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity, a výše obsahu skeletu v sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v příloha č. 1 k této vyhlášce,

d) je dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 k této vyhlášce, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy,

e) stanovená dávka sedimentu je na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm; v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3; hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku bonitovaných půdně ekologických jednotek,

f) jsou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření,

g) doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek je delší než 10 let,

h) doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek je delší než 1 rok,

i) ekotoxikologické testy uložené podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu2) neprokáží kontaminaci sedimentu, pokud byly tyto testy uloženy,

j) sledování indikátorových mikroorganismů uložené podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu2) neprokáže kontaminaci sedimentu patogenními činiteli, pokud bylo toto sledování uloženo.