Příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Tabulka č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu

  (mg / kg sušiny)
As 30
Cd 2,5
Cr celkový 200
Hg 0,8
Ni 80
Pb 100
V 180
Cu 100
Zn 600
Co 30
Ba 600
Be 5
EOX1) 1
uhlovodíky C10-C40 300
BTEX2) 0,4
PAU3) 0,05
PCB4) 0,2

 

1) EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a benzo(a)antracenu)
4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)