Zajistíme pro Vás

Vypracování projektové dokumentace
Úpravy vodních toků
Malé vodní nádrže
Rybníky
Revitalizace
Tůně

Součástí projektové dokumentace je:
Výkresová část v rozsahu dle stupně PD
Technická a průvodní zpráva
Hydrotechnické výpočty
Výkaz výměr
Rozpočet
Havarijní a povodňový plán po dobu výstavby

Podklady:
Geodetické zaměření lokality
Data ČHMÚ
Rozbory sedimentů
Biologický průzkum
Vyjádření správců sítí a dotčených subjektů

V některých případech je potřeba zpracovat:
Inženýrskogeologický průzkum
Kategorizaci VD

Další dokumenty související s vodními díly
Manipulační a provozní řády
Pasporty vodních děl