Technický popis stavby a jejího technického zařízení
Jedná se o boční nádrž se zemní hrází. Rozdíl mezi korunou hráze a terénem při vzdušní patě hráze je 3,2 m. Severo západně od nádrže na p.p.č. 212/5 v k.ú. Pětipsy se nachází drenážní šachta z betonových skruží se dnem na kótě 268,31 m n.m. a korunou na kótě 270,07 m n.m., je vyvýšena cca 0,35 m nad okolní terén. V šachtě není voda vzdouvána, jedná se pouze o šachtu na probíhajícím drenážním potrubí, ze které odbočuje PE potrubí DN 200 mm (kóta dna 268,36 m n.m.), napájející nádrž. Drenážní vody lze odklonit mimo nádrž do potrubí odtékajícího do VT Liboci. PE potrubí napájející nádrž je délky 33,2 m a je uloženo ve sklonu 1%. Na vtoku do nádrže je dno potrubí na kótě 267,99 m n.m. Vyústění potrubí je bez opevnění. Sklon dna nádrže je proměnlivý a nádrž je zazemněna. Pro dosažení plynulého sklonu dna nádrže 1% by bylo třeba odtěžit cca 450 m3 zeminy (nejedná se o sediment, neboť nádrž je dlouhodobě bez vody). Na odtoku z nádrže je vybudován požerák zděný z kamenných kvádrů na MC s přizděnými křídly, která jsou zavázána do terénu. U levého křídla je vybudováno přístupové schodiště do nádrže. Výpustné potrubí navazující na požerák s kótou dna 266,71 m n.m. je betonové DN 400 mm a je předpoklad, že není obetonované. V závěrné části je potrubí zaústěno do původní kamenné klenby, která je viditelná na výtokové straně v korytě VT Liboce. Do nádrže jsou zaústěny z levého a pravého břehu PVC potrubí DN 200 mm blíže nespecifikovaného účelu, tato potrubí se nachází pod úrovní provozní hladiny.

Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu
Stavební řešení vodního díla a kvalita provedení byla posouzena v souladu s platnou legislativou, TNV a ČSN. Výustní objekt  v korytě toku je proveden v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích (1998), tzn., že jsou konstrukce dostatečně stabilní a nezasahuje žádnou svou částí do průtočného profilu koryta toku a tento profil nezmenšují. Stavba je provedena v souladu s vyhláškou č. 590/2022 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Před uvedením díla do provozu bude bezpodmínečně nutné částečné odstranění a zaslepení blíže nespecifikovaných potrubí zaústěných z levého a pravého břehu do nádrže, která se nacházejí pod úrovní provozní hladiny.

Pro zlepšení provozu VD by bylo vhodné vybudovat opevnění kolem nátokového potrubí na vtoku do nádrže pro zajištění stability břehu. Pro zvýšení hloubky nádrže a sjednocení sklonu dna by bylo vhodné odtěžit cca 450 m3 zeminy. Pro správnou funkci drenážní šachty napájející nádrž by bylo vhodné vybudovat tuto šachtu s nepropustným dnem, dále pak by bylo vhodné osazení hradících prvků na vtoku do nádrže a na vtoku do potrubí směřujícího do VT Liboci, aby byla možná manipulace na VD.